Δομή και Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δυνατή επίσης η μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων επιτυχών επιδόσεων στο παρόν Π.Μ.Σ., μέχρι του ποσοστού 25% των απαιτούμενων, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνολικού αριθμού μαθημάτων, από άλλα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

Α΄ Εξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Κοινωνική Διοίκηση – Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός Υποχρεωτικά μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

MDYP1.1

Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας 7,5
2 MDYP1.2 Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο 7,5
3 MDYP1.3 Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα 7,5
4

MDYP1.4

Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας 7,5
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

 

Β΄ Εξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών – Ποιότητα Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός Υποχρεωτικά μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 MDYP2.1 Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 7,5
2 MDYP2.2 Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 7,5
3 MDYP2.3 Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 7,5
4 MDYP2.4 Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής 7,5
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

 

Γ΄ Eξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός – Έρευνα – Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός Υποχρεωτικά μαθήματα- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 MDYP3.1
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 5
2 MDYP3.2 Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 5
3 MDYP3.3 Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis 20
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
    Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών, ο κανονισμός εκπόνησής τους, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.