Ενημερωτικός Οδηγός

ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Κατεβάστε τον Ενημερωτικό Οδηγό του ΠΜΣ