Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας- Master of Science (MSc) in Health and Social Care  Management συναθροίζει τα ιστορικά χαρακτηριστικά ίδρυσής του στις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν με άλλα εθνικά και διεθνή Πανεπιστήμια από το 2005.

2005, 2006: Διοίκηση-Διαχείριση Οργανισμών Κοινωνικής Προστασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Απόφαση Συγκλήτου της Συνεδρίασης της 20ης και 27ης Ιουλίου 2006 και Απόφαση Συμβουλίου ΤΕΙ-Α με αρ. 21/01-06-2005).

2010: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στους Οργανισμούς Υγείας με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο- Σχολή Οικονομίας. (Accordo di Cooperazione, Απόφαση Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ΤΕΙ-Α της Συνεδρίασης της 27ης  Μαΐου 2010, θέμα 2ο , Διαβιβαστικό προς Υπουργείο Παιδείας με αρ. πρωτ. 7201/14-06-2010 και Ενημερωτική εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για το κοινό ΠΜΣ με αρ. πρωτ. 96638/03-08-2010).

2010: Ηγεσία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο-Σχολή Ψυχολογίας. (Accordo di Cooperazione και Απόφαση Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ΤΕΙ-Α της Συνεδρίασης της 11ης  Νοεμβρίου 2010, θέμα 1ο ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας είναι απότοκο της αδιάλειπτης προκεχωρημένης παραγόμενης  επιστημονικής γνώσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας περισσότερο από 40 χρόνια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οικονομικά της υγείας, Κοινωνική Πολιτική και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα ζωής, Κοινωνική Οικονομία, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου, Υγιεινή  και Ασφάλεια της Εργασίας, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Βιοηθική, συναποτελούν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά  ενός πρωτοποριακού Προγράμματος Σπουδών που αναπτύχθηκε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, διαμορφώνοντας έτσι τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες το γνωσιολογικό πεδίο των Οικονομικών, της Διοίκησης και των Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Τον Απρίλιο του 2015 (ΦΕΚ 741/29-04-2015) ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, επαναξιολογήθηκε και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3463/21-08-2018).  Σήμερα λειτουργεί ήδη ο τέταρτος κύκλος σπουδών.

Το ΠΜΣ καθιέρωσε από την αρχή της λειτουργίας του πρώτον, την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια με τη συνεργασία με άλλα εθνικά και διεθνή Πανεπιστήμια με την ετήσια διοργάνωση  Διεθνών Ακαδημαϊκών Διαλέξεων και Πανελλήνιων Επιστημονικών Συμποσίων, δεύτερον, την ανάπτυξη Πολιτισμικών και Εθελοντικών Δράσεων για την ενδυνάμωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών, τρίτον, το θεσμό του Επιβλέποντα-Συμβούλου (Tutor mentor), τέταρτον, τις Μεθόδους και τις τεχνικές αποφόρτισης, διαχείρισης άγχους, ασκήσεις ρόλων, ενίσχυσης της προσωπικής ποιότητας και της αυτογνωσίας, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, τις μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης της εργασιακής κόπωσης και εξουθένωσης, της παρακίνησης και ικανοποίησης του προσωπικού, δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής διεπιστημονικής εργασίας, ηγεσίας και δυναμικής ομάδας, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων σε σύγχρονα περιβάλλοντα εντάσεως εργασίας στις υπηρεσίας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, πέμπτον, το Πρόγραμμα Σπουδών με αναλυτικά περιγράμματα ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά εβδομάδα διδασκαλίας, έκτον, τον χρονοπρογραμματισμό με πλήρη ενημέρωση όλων των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών από την έναρξη μέχρι τη λήξη του χρόνου φοίτησης, όπως ημερομηνίες εξετάσεων και των τριών εξαμήνων, επίβλεψης και αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ανάθεσης και παρουσίασης Ενδιάμεσων Προπαιδευτικών Εργασιών, κ.ά., έβδομον, την αυστηρή και αξιόπιστη αξιολόγηση των διδασκόντων ανά εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όγδοο, την αντικειμενοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης υποψηφίων με μοριοδότηση της σωρευτικής προοδευτικότητας των επιμέρους προσόντων, ένατο, την Ανάπτυξη της Έρευνας με Έμφαση στις Μεθοδολογικές Τεχνικές Εκμάθησης της Κοινωνικής Έρευνας,  με τις Επαγωγικές και Απαγωγικές προσεγγίσεις, με την Ανάλυση και Σύνθεση Δεδομένων, με την Ικανότητα μετασχηματισμού της βασικής θεωρητικής γνώσης σε καινοτόμο οργανωτική και διοικητική εφαρμογή και δέκατον, με την εφαρμογή στο ίδιο το ΠΜΣ προτυποποιημένων διαδικασιών όπως αυτές διδάσκονται για τις υπηρεσίες του τομέα υγείας και κοινωνικής προστασίας και την πιστοποίηση με ISO της λειτουργίας του ΠΜΣ.