Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Τεχνολογικών, Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και έχει καθορίσει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ.