Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP2-3

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Πιερράκος

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στις μεθόδους διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βαικοί στόχοι του μαθήματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών στην οργάνωση προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας στους εν λόγω τομείς καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού ελέγχου.

Η αντίληψη των απαιτήσεων της ποιότητας από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας αφορά ένα σύστημα δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της ποιότητας του αγαθού/υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη/χρήστη.Στις υπηρεσίες αυτές ειδικότερα οι πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας αφορούν υλοποιούμενες δραστηριότητες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως οργάνωση και στελέχωση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, τεκμηρίωση, σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο στηρίζεται σε ένα ανατροφοδοτούμενο σύστημα καταγραφής και παραγωγής δεδομένων, αποτύπωσης των σφαλμάτων και προϋποθέσεων διόρθωσης τυχόν λαθών.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)