Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Χρυσόστομος
Νάτσης
- Επιστημονικός Συνεργάτης
- Συντονιστής Εξειδικευμένων Επιστημόνων ΠΜΣ
- Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονισμού της Ερευνητικής Μονάδας Πολιτικών Και Διαχείρισης Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας