Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός – Έρευνα - Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
MDYP3-1 Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 4 5 Σωτήριος Σούλης
MDYP3-2 Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 4 5 Γεώργιος Πιερράκος
MDYP3-3 Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis 20