Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP2-2

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαρία Μητροσύλη

Περίγραμμα Μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει το φοιτητή/τρια με εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις, ερευνητικές δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με σύνθετα βιοηθικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρόοδο της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στην ανάλυση αξιών και στην εμβάθυνση αρχών βιοηθικής που αναδύονται λόγω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού. Κατά την εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι ανωτέρω αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες διευκολύνουν τη λήψη βιοηθικών αποφάσεων με σημείο αναφοράς το σεβασμό του προσώπου και την προστασία του έμβιου όντος, εντός των ορίων της βιοδικαίου και της βιοηθικής.

Περαιτέρω εξετάζονται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που εστιάζονται σε γενικά και ειδικά θέματα βιοηθικής στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Τέλος δίνεται έμφαση στην πληρέστερη αξιοποίησή του από το φοιτητή/τρια κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ή τη συνέχιση των σπουδών του σε διδακτορικό επίπεδο.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)