Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP2-1

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Ασπασία Γούλα

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι:
– η ανάδειξη της σημαντικότητας της οργανωτικής αλλαγής και της οργανωτικής ανάπτυξης ως μέρος της οργανωσιακής πραγματικότητας,
– η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο της οργανωτικής αλλαγής και ανάπτυξης,
– η ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων σε υψηλό επίπεδο μέσω της εμβάθυνσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις πολυσύνθετες έννοιες της οργανωτικής αλλαγής και ανάπτυξης,
– η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής επαγγελματικών δεξιοτήτων,
– η κατανόηση, εμπέδωση και εξάσκηση των μοντέλων της οργανωτικής κουλτούρας, της οργανωτικής αλλαγής και της οργανωτικής ανάπτυξης και τέλος
– η διαμόρφωση και άσκηση κριτικού πνεύματος σε ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των οργανισμών υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Στο σημερινό παγκόσμιο, ανταγωνιστικό και χαοτικό περιβάλλον, με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, με τις προκλήσεις και τους περιορισμούς, οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν, να αλλάξουν στόχους και στρατηγικές και να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς συνεχούς ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε ένα πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι οργανισμοί υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι διαδραματίζουν θεμελιακό ρόλο στη λειτουργία των κοινωνιών, καλούνται να υπερβούν τις όποιες οργανωτικές και διοικητικές δυσλειτουργίες και να εξελιχθούν σε οργανισμούς μάθησης με κύριες συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών-χρηστών.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)