Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP2-4

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Μάρκος Σαρρής

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και της σχετιζόμενης ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης αυτόνομης γνώσης και δεξιοτήτων σε υψηλό επίπεδο μέσω της εμβάθυνσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις πολυσύνθετες έννοιες της ποιότητας φροντίδας καθώς και της ικανότητας εφαρμογής επαγγελματικών δεξιοτήτων, διερευνώντας ένα σύνολο βασικών και ειδικών παραμέτρων και συντελεστών προς την κατεύθυνση μιας πολυδιάστατης και πολυπαραγοντικής προσέγγισης.

Ειδικότερα οι συντελεστές αυτοί αφορούν στην οργάνωση της εργασίας στο πλαίσιο των αρχών, μεθόδων και τεχνικών του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην ανάπτυξη του φακέλου υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων και του χρήστη των υπηρεσιών, στην κοινωνιολογική προσέγγιση των εργασιακών σχέσεων και ρόλων, στην ανάλυση της ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην προσωπική ποιότητα σε συνδυασμό με την ποιότητα της εργασίας, στους κοινωνικούς ρόλους στη θεραπευτική σχέση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με τον χρήστη των υπηρεσιών είτε κατά τη βραχυπρόθεσμη είτε κατά τη μακροχρόνια θεραπευτική διεργασία, στη συνεπαγόμενη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα, στην ικανοποίηση του χρήστη και κατ’ επέκταση στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)