Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP3-1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Σωτήριος Σούλης

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εμβαθύνουν περαιτέρω και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, να αποκτήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας επιχειρησιακής στρατηγικής και ενός σχεδιασμού για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων και την αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που παρουσιάζονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του συστήματος υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.

Στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής φροντίδας η εφαρμογή ορθολογικής και αποδοτικής διοίκησης, συστηματικής οργάνωσης και διαχείρισης στοχεύοντας στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας, οδηγούν στην κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, αναγνωρίζοντας κυρίως τη βαρύτητα των μη οικονομικών παραγόντων όπως το κοινωνικό, πολιτικό και εργασιακό περιβάλλον, την ικανοποίηση των χρηστών, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)