Μάρκος Σαρρής

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

msarris@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/msarris/

Ο Μάρκος Σαρρής έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Παρίσι στην κοινωνιολογία και στη ψυχολογία, μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και του πολιτισμού, έχει εξειδικευθεί στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητας ζωής.

Έχει μακρά επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, έχει διατελέσει εμπειρογνώμων της V Διεύθυνσης της Ε.Ε. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε θέματα διαχείρισης, διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε θέματα ανάπτυξης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικός σύμβουλος σε επιμέρους πεδία στους τομείς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας. Ως τακτικός καθηγητής, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθυντής Τομέα του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας-Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Σήμερα είναι τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας και Ποιότητας Ζωής στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αναπληρωτής Διευθυντής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ¨Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας¨, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ως στέλεχος διοίκησης νοσοκομείου από το 1986 έως το 2001, ανέπτυξε ειδική ¨εν τοις πράγμασι¨ τεχνογνωσία σε ότι αφορά την οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Ως διοικητικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταμοσχεύσεων ανέπτυξε, καθ’ όλο τον κύκλο των εργασιών της σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές λειτουργίες μιας σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης. Ως υπεύθυνος διαχείρισης-διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας ανέπτυξε ειδική τεχνογνωσία όσον αφορά τον καθορισμό των προτύπων ποιότητας, στηριζόμενων στη διερεύνηση των αναγκών υγείας και στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών στη βάση της ασθενοκεντρικής πολυπαραγοντικής ανάλυσης, στη διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας στη βάση της πρόληψης – πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων και ανεπιθύμητων συμβάντων, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της συνεχούς επιμόρφωσης – κατάρτισης, ενδυνάμωσης και δέσμευσης, της συμμετοχής στους κύκλους ποιότητας ως ηγέτες και συντονιστές ποιότητας μέσω της δυναμικής της ομάδας εργασίας.

Η σωρευμένη αυτή εμπειρία και τεχνογνωσία λαμβάνει μία προστιθέμενη αξία και μεταφέρεται παράλληλα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ως έκτακτος επίκουρος καθηγητής – επιστημονικός συνεργάτης από το 1994 έως το 2001 και από το 2002 έως το 2017 ως τακτικό μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Διαθέτει εκτενές συγγραφικό έργο (συγγράμματα, άρθρα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους κ.ά.), συγγραφικό έργο στο οποίο έχει καταγραφεί πλήθος ετερο-αναφορών και παραπομπών και έχει αναγνωρισθεί από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχοντας εκπονήσει πληθώρα μελετών και ερευνών σε κρίσιμα θέματα, στα επιμέρους γενικά και ειδικά πεδία της κοινωνιολογίας της ασθένειας και της υγείας, της ποιότητας ζωής και ειδικότερα της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, της συμπεριφοράς υγείας, του σύγχρονου τρόπου ζωής, της προαγωγής της υγείας.

Παράλληλα το συγγραφικό του έργο εστιάζεται επίσης στα σύγχρονα ζητήματα της νεωτερικότητας στα πεδία της διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, των ανθρωπίνων πόρων, του σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.ά.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται προς τη διερεύνηση των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων που διαμορφώνουν, συνθέτουν και ερμηνεύουν το σύμπλεγμα της υγείας και της αρρώστιας στη σύγχρονη κοινωνία. Επιχειρείται η επαναπροσέγγιση της υγείας με την κοινωνία, στηριζόμενη στο ολιστικό βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας και ποιότητας ζωής ως η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία και ευεξία, και διερευνώνται οι αντικειμενικές και υποκειμενικές πραγματικότητες και διαστάσεις της υγείας καθώς και οι βιωματικές αναπαραστάσεις της ασθένειας, της αρρώστιας και της νόσου στη βάση της ενδυνάμωσης και αυτοφροντίδας του ίδιου του αρρώστου. Η υγεία και η ποιότητα ζωής αποτελούν πλέον το κεντρικό ζητούμενο καθώς ενέχουν το όραμα μιας κατ’ ουσία βιοψυχοκοινωνικής ευεξίας, μιας πραγματικής ανθρώπινης ανάπυξης.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ, προωθεί τη βιωματική μάθηση με τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων και σεμιναρίων, αναπτύσσοντας μεθόδους και τεχνικές αποφόρτισης, διαχείρισης άγχους, ασκήσεις ρόλων, θεατρικών σεναρίων και παραστάσεων, ενίσχυσης της προσωπικής ποιότητας και της αυτογνωσίας. Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής αυτής μεθοδολογίας είναι η διαχείριση του εργασιακού άγχους, της κόπωσης και της εξουθένωσης, της παρακίνησης και της ικανοποίησης, της ενσυναίσθησης και ενδυνάμωσης του προσωπικού, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην παροχή της ολιστικής φροντίδας υγείας, της ομαδικής διεπιστημονικής συνεργασίας και της διαχείρισης των διεπαγγελματικών και διεπιστημονικών συγκρούσεων κατά τη θεραπευτική διεργασία κατά την οποία ο ασθενής από αντικείμενο θεραπείας θεωρείται υποκείμενο υγείας και ευεξίας.

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Εργαστηρίου, προωθεί την ανάπτυξη της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με έμφαση στις επαγωγικές και απαγωγικές προσεγγίσεις του ερευνητικού πεδίου, με την πολυπαραγοντική ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων και την πολυδιάστατη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, επιδιώκοντας την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της υποκειμενικής και αντικειμενικής πραγματικότητας, μεταξύ των ατομικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων της υγείας και της αρρώστιας. Μέσω των δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Εργαστηρίου, επιδιώκεται η δημιουργία εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που επικεντρώνεται στην κατανόηση των σύγχρονων ζητημάτων της αριστείας στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και στη θεραπευτική σχέση, στα ποιοτικά προσαρμοσμένα έτη ζωής με υγεία, στην κατανόηση των μηχανισμών επίδρασης της αρρώστιας στην ποιότητα ζωής του αρρώστου, στη διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από αστοχίες, ανεπιθύμητα συμβάντα και ανθρώπινα λάθη (συστήματα διεργασιών και πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες), στη διερεύνηση και κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της ηγεσίας και της δυναμικής της διεπιστημονικής ομάδας εργασίας, της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων στα σύγχρονα περιβάλλοντα αβεβαιότητας στις υπηρεσίας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.